Sträucher

  • Amelanchier ovalis, Einheimische Felsenbirne
  • Cotoneaster integerrimus, Felsenmispel
  • Cotoneaster tomentosus, Filzige Felsenmispel